Al + HNO3 đặc nóng → Al(NO3)3 + NO2 + H2O

Axit nitric HNO3 là một axit điển hình, có tính oxi hóa mạnh. Bốc khỏi trong không khí rất nguy hiểm. Nhôm (Al) là một kim loại hoạt động mạnh, nó nằm trước hydro trong dãy hoạt động hóa học. Các kim loại phản ứng với HNO3 đặc nóng đều ra khí NO2 và đẩy lên hóa trị cao nhất.

Al + HNO3 đặc nguội

Al, Fe và Cr bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội do chúng có sẵn một lớp màng oxit(Al2O3) khá mịn và mỏng giúp bảo vệ kim loại bên trong.

Al + HNO3 đặc nguội  → không phản ứng.

Al + HNO3 đặc nóng

Mô tả: cho dung dịch HNO3 đặc vào ống nghiệm, cho một lá nhôm vào.Ta thấy có khí bốc ra màu nâu đỏ, phản ứng tỏa nhiệt nên càng diễn ra phản ứng càng mạnh. 

Kết quả nhôm phản ứng với axit nitric đặc để tạo ra nhôm nitrat, khí NO2 và nước. Khí màu đỏ nâu thoát ra là NO2, là một khí rất độc.

PTPU: Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

PT ion: Al +  6H+ + 3NO3-→ AL3+ + 3NO2 + 3H2O