Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

Đây là axit sunfuric và bari hydroxit

Sau phản ứng ta thấy có nước H2O và Ba(OH)2 là một hợp chất ion.

Theo danh sách các axit và bazo phổ biến ở bảng trên, khi nhìn xuống dưới danh sách chúng ta thấy H2SO4 là một axit mạnh và bari hydroxit Ba(OH)2 là một bazo mạnh. Việc ghi nhớ danh sách này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Và đây là danh sách các phản ứng hóa phổ biến và khi nhìn xuống, chúng ta biết rằng mình có phản ứng trung hòa giữa một axit và bazo.

Đó cũng là một phản ứng thay thế kép đôi khi được gọi là chuyển vị kép vì bari và hydro chúng đổi chỗ cho nhau.

Phương trình hóa học:

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O