Chức năng và Nhiệm vụ

1. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động và thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật; quyết định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho viên chức, lao động theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động để thực hiện nhiệm vụ hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật báo cáo Sở Giao thông vận tải để theo dõi, kiểm tra, giám sát; đồng thời tự quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan cấp trên giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. Tổ chức quản lý, bảo toàn, phát triển và sử dụng hiệu quả tài sản do nhà nước giao; khai thác cầu cảng, bến cảng, kho tàng, sân bãi và các trang, thiết bị, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

4. Thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng nguồn để lại từ việc thu phí, lệ phí để chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

5. Xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường và quyết định khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật.

6. Cho thuê khai thác một phần kết cấu hạ tầng cảng, kho tàng, sân bãi, nhà ga theo quy định của pháp luật. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để cung ứng các dịch vụ cảng biển và các dịch vụ phục vụ hành khách qua cảng theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tại địa bàn được giao quản lý để giải quyết những công việc có liên quan theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn lao động, cứu hộ, cứu nạn trong phạm vi địa bàn được giao quản lý và bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực cảng.

8. Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định.

9. Quyết định thành lập, giải thể các bộ phận không thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đã được cấp có thẩm quyền thành lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

10. Hợp đồng thuê, khoán công việc theo quy định của pháp luật đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

11. Hàng năm xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế khác thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý ban hành theo quy định của pháp luật.

12. Hàng năm xây dựng dự toán thu, chi tài chính trên cơ sở phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện ra, vào cảng.

14. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Ban Quản lý, báo cáo hạch toán kế toán và báo cáo đánh giá hàng năm về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị cho Sở Giao thông vận tải và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao và pháp luật quy định.

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15