CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cho CuO vào ống nghiệm, Đồng oxit là một chất bột màu đen. Sau đó nhỏ vào giọt H2SO4 vào ống nghiệm.

Quan sát thấy ngay hiện tượng sủi bọt khí, và dung dịch dần chuyển sang màu xanh lam. Dò vào bảng tính tan ta thấy muối của Cu2+ và SO42-  là một chất tan.

PTHH: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Phương trình ion: CuO + 2H+ + SO42-  →  Cu2+ + SO42- + H20

Loại phản ứng: phản ứng trao đổi

Cân bằng phản ứng

Chất phản ứng Sản phẩm
Cu = 1
O = 1
H = 2
SO4 = 1
Cu = 1
O = 1
H = 2
SO4 = 1

Ta thấy số nguyên tử ở cả hai phía của phương trình hóa học đã bằng nhau nên không cần cân bằng tiếp.