Công văn số 3916/UBND-KGVX ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay

Bài viết liên quan