Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Nếu bạn đang tìm phương trình này, có lẽ bạn đang tìm cách cân bằng nó, bởi đây là phương trình khó và thường xuyên gặp mặt. Đây là phản ứng oxi hóa khử giữa axit mạnh và một bazo. Sau đây là cách cân bằng của tôi, hy vọng bạn dễ hiểu.

Bước 1: ta liệt kê hết các phân tử có mặt trước và sau phản ứng ra một bảng.

PT: Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Chất phản ứng Sản phẩm
Fe = 1
O = 3
H = 3 + 2 = 5
SO4 = 1
Fe = 2
O = 1
H = 2
SO4 = 3

Bước 2: ở đây tôi gom cả gốc SO4 vào chung một nhóm cho dễ nhé, lưu ý luôn cân bằng kim loại trước tiên bằng cách x 2 Fe ở chất phản ứng, sau khi đếm lại phân tử ta có bảng sau.

PT: 2Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Chất phản ứng Sản phẩm
Fe 1 x 2 = 2
O = 6
H = 6 + 2 = 8
SO4 = 1
Fe = 2
O = 1
H = 2
SO4 = 3

Bước 3: sau khi Fe đã được cân bằng ta tiếp tục xử lý đến gốc SO4, bằng cách x 3 số gốc SO4 ở phía chất phản ứng. Ta sẽ có phương trình như sau và điền tiếp số phân tử vào bảng.

PT: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Chất phản ứng Sản phẩm
Fe = 1 x 2 = 2
O = 6
H = 6 + 6 = 12
SO4 = 1 x 3 = 3
Fe = 2
O = 1
H = 2
SO4 = 3

Bước 4: ta thấy số Fe và gốc SO4 đã cân bằng tiếp tục xử lý số O, bằng cách x 6 số oxy ở H20, sau đó tiếp tục điền số phân tử vào bảng.

PT: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Chất phản ứng Sản phẩm
Fe = 1 x 2 = 2
O = 6
H = 6 + 6 = 12
SO4 = 1 x 3 = 3
Fe = 2
O = 1 x 6 = 6
H = 2 x 6 = 12
SO4 = 3

Oh! thật tuyệt vời sau khi thêm 6 vào nguyên tử H2O ta thấy số nguyên tử ở hai phía trước và sau đã cân bằng. Vậy là chúng ta đã cân bằng xong phương trình khó giữ sắt hydroxit và axit sunfuric đậm đặc.