NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Mô tả thí nghiệm: ta cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm. Sau đó cho thêm một giọt phenolphtalein, ta thấy dung dịch

NaOH có tính bazo mạnh nên nó làm đổi màu phenol nhiều hơn so với dung dịch NH3.

Tiếp theo ta cho dung dịch H2SO4 vào và thấy dung dịch đổi sang màu trắng như ban đầu. Chứng minh, H2SO4 và NaOH có xảy ra phản ứng.

Những phản ứng giữa dung dịch bazo và dung dịch axit còn có một tên riêng đó là phản ứng trung hòa. 

PTHH: NaOH + 2H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Bài tập ứng dụng NaOH + H2SO4

Trộn 200ml dd NaOH 2M với 300ml dd H2SO4 0,5M thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol(CM) của mỗi chất tan trong dung dịch X.

Theo bài ta có: 200ml 0,2 lít; 300 ml 0,3 lít

nNAOH 0,2x2 0,4 mol; nH2SO4 0,3 x 0,5 0,15 mol.

pthh: NaOH + 2H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
          1mol         2mol          1mol
          0,15mol    0,4mol   

Theo PTHH ta có:

0,15/1 < 0,4/2 

→ H2SO4 phản ứng hết

→ NaOH phản ứng còn dư

Tính theo số mol của H2SO4

Dung dịch X thu được có 2 chất tan: NaOH dư, Na2SO4

Thể tích dung dịch X là: VddX 0,2 0,3 0,5 lít

*Tính nồng độ mol của Na2SO4 trong dd X

Số mol Na2SO4 tạo ra là: nNa2SO4 nH2SO4 0,15 mol

Nồng độ mol của Na2SO4 trong dd X là:

CM(Na2SO4) 0,15:0,5 0,3 mol/lít hay O,3M

*Tính nồng độ mol của NaOH trong dd X

Số mol NaOH phản ứng là:

nNaOH(dư) 2nH2SO4 2x0,15 0,3 mol

Số mol NaOH dư là: nNaOH(dư) 0,4 0,3 0,1 mol

Nồng độ mol của NaOH dư trong dd X là:

CM(NaOH) 0,1:0,5 0,2 mol/lít