Quá trình thành lập và phát triển

+ Cảng Sa Kỳ chính thức hòa nhập vào hệ thống cảng biển quốc gia theo Quyết định 460/QĐ-PCHH, ngày 23/12/1995 của Cục Hàng hải.

+ Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ được thành lập theo quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 07/9/1996 của UBND tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại Ban Quản lý Khai thác Cảng Sa Kỳ thuộc Công ty Vận tải biển Quảng Ngãi. Sau đó, ngày 14/4/1999, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số 78/1999/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ trực thuộc Sở GTVT Quảng Ngãi.

+ Ngày 18/11/2005, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định số 2016/UBND-CN về việc sử dụng cầu Cảng Sa Kỳ và Lý Sơn tiếp nhận phương tiện thủy nội địa tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại. Cảng Sa Kỳ nhận thêm nhiệm vụ quản lý và khai thác tuyến thủy nội địa Sa Kỳ-Lý Sơn.

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ được ban hành theo Quyết định số 60/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, đơn vị được giao thêm nhiệm vụ quản lý và khai thác tuyến giao thông thủy Sa Kỳ-Lý Sơn, doanh thu mỗi năm mỗi tăng, năm sau cao hơn năm trước, cộng thêm nguồn ngân sách cấp.

+ Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ từng bước kiện toàn lại bộ máy tổ chức, VC-LĐ được chuẩn hóa theo từng chức danh, có ý thức tổ chức tốt, chấp hành tốt chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…

+ Ngày 01/02/2007 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 268/QĐ-BGTVT về việc phân định trách nhiệm quản lý các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển nội thủy Việt Nam, theo đó Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ bàn giao việc quản lý tuyến vận tải tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn cho Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi. Đơn vị tập trung vào quản lý và khai thác dịch vụ cảng biển và dịch vụ vận tải tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Ngày 23/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ thành Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa. Để chuẩn hóa quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, ngày 28/11/2017 Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1247/QĐ-SGVT. Từ đó đến nay, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đồng thời tổ chức thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ – Lý Sơn.

+ Được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý được đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Sa Kỳ đã nâng cao năng lực khai thác các dịch vụ cảng biển và vận chuyển hàng hóa và hành khách trên tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa, hành khách qua lại đảo Lý Sơn góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15