Chi bộ VIII (Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa) Tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 09/9/2019, Chi bộ VIII (Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa) tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, do Đồng chí Lê Tấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT, Bí thư chi bộ VIII, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa chủ trì.

Buổi sinh hoạt có sư tham gia của toàn bộ đảng viên, viên chức, lao động trong chi bộ. Đồng chí Bí thư chi bộ VIII phổ biến toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt mục đích của đợt sinh hoạt chuyên đề:

Nhằm tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Đánh giá được thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 3 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên, viên chức và lao động căn cứ bản cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đăng ký làm tiêu chí cho quá trình rèn luyện, học tập và làm theo, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối năm.

Sau khi thảo luận, đồng chí Bí thư chi bộ kết luận:

Mỗi đảng viên trong chi bộ phải kiên trì bồi dưỡng đạo đức cách mạng; nhấn mạnh chuẩn mực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Qua thành tựu 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân ta, mỗi đảng viên tự rà soát, kiểm điểm lại bản thân đã làm được những gì cho đất nước, cho nhân dân và cụ thể đối với chi bộ đang sinh hoạt và đơn vị đang công tác để có hướng phấn đấu trong thời gian tới.

Mỗi đảng viên, phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, biết nêu gương trong công việc và sinh hoạt./.

 

 

 

Bài viết liên quan